دریا روبه روی من

و

نقشه های ناتمام تو

  در دست هایم

 دیگرفرقی ندارد

خطوط  ناکشیده ات

سدی بود

یا خانه ای

چند طبقه

به وسعت  اندیشه هایت

اگرچه این تاکسی

مرا به خانه نمی برد

مهم نیست

مهم نیست

...

پرنده ای که ماهی را خورد

دچار طوفان دریا خواهد شد