بخوانید شعری از آناماریا م در چوک

 

باید بمیری

تا همه

به تو اختصاص دهند

یک روز را

یک صفحه را

واقعیت دارد

من آدم بیرحمی هستم

 

 

 

شعر )

برخورده ام میان شما

 

نه کلاه چگورایی دارم

 

نه دستکش های پوست خز

 

من جنس دومم

 

دیوار

 

ثانیه ها

 

این را بهتر از خودم می دانند

 

چه ماری کوری باشم

 

چه زنی صحرا نشین

 

دستانم نمی تواند

 

پیشانی دنیا را

 

 چینی بیندازد

 

 شعر ارزانی خودتان

 

همان بهتر که کلمات را

 

به چشمان عروسک کورم

 

 پیوند کنم

 

چندان که  ماهر نیستم

 

رفو می کنم

 

زخمهایی که هر چه کوکشان می کنم سر باز می ز نند

 

تنها پری

 

عروسک بی نگاهم

 

نگاهم می دارد 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 بخوانید

شعری ازمن در وارتان سخن بگو 

 

دو شعر از من در سایت چوک