شهردر زیر پای من

کمی از دانش در جیب دارم

ریه هایم پر از اکسیژنی است 

که باران دیشب به ارمغان آورده

********

کلوچه های ارغوانی

مجسمه های سربی

دستهای طوسی

سکوتی صورتی رنگ

********

شهر درخواب زمستانی

نمی یابم داروی خواب آوری

تا مرا مثل شهر درخواب کند

تابیداری محض فرسنگ ها فاصله دارم