پاییز درراه است

وباغچه منتظر

نمی خواهم مصاحبت باغچه را ازدست دهم

وزش نسیم بر برگهای سبز را نبینم

انگار همیشه پاییز حرف آخر را می زند

*****************

باور کن

همه ی باورهایم را

به کوچکی دستهایم سپرده ام

تا باورکنی

همه ی آنچه بایدباورکنی