سقوط

آغاز دیگری بود

دماوند

دیگر تپه ماهور کوچکی

وحالا

شاید تو بر فراز اورست

یا بلند تر از آن

لبخند می زنی

به صعود جدیدت