لبخندت

مرا از رفتن باز می دارد

بازگیسوی ترا می بافم

لبخندت

هجوم درد را وا می دارد

دارم به قلک خاطرات

               چکش می زنم

تنها گیسوان توست

لبخند

وپنچ پری دوست داشتنی

آنهایند

 درزمین سبز مرانگه می دارند