تاوقتی

حقیقت ارتفاعات

جانی دارد

...

من

منتظر کاوه ی آهنگر می مانم