گلها را آب داده ام

کبوتر ها را دانه

تنها

 لولای در را

رو غن نزدم

وقتی  بیایی

جیر جیر کند

ومن از کسالت هزار ساله ی آدم بیدارشوم

...

پاورچین پاورچین بیا

ودکمه ی  عقب گرد دنیارا بزن

انقدر 

٠٠٠ 

که

شیطان دست خالی برگردد

سیب‌ها روی درخت گندیده شوند

قابیل این بار

حتماً مرده به دنیا می آید