مشتی خاک می دزدی

من با تفنگ‌هایم می آیم

تو با تفنگ‌هایت

اینگونه

خاک به خون هردوی‌مان آغشته می شود