باور کنید

 این معادله چیزی کم دارد

 آب وخون مترادفند ؟!

اشک را

می شود از هر داروخانه ای خرید

 کیسه های خون

 پخش می شوند روی زمین

 واژه ها خون مرده اند

 به هر دری می زنند

 تا غروب دو خورشید را توضیح دهند

 باورکنید این معادله چیزی کم دارد

 زلزله ای

پس لرزه هایش هزار سال ادامه دارد

 هنوز خانه هایی از جنس کلوخ ساخته می شوند