معرفی کتاب

 

 این  روزها بازار کتاب داغ است و نمایشگاه کتاب فرصتی است که با آثار و اندیشه های دوستان اهل قلم آشنا شویم .

در این حال وهوا فرصتی دست داد تا چند کتاب از دوستان شاعر را بخوانم وشا را درلذت خواندن آنها سهیم کنم

اگر هنوز به نمایشگاه سر نزده اید

سه مجموعه از دوستان را توصیه می کنم

الف تای  مجموعه ی شعرهای علی اسدالهی که روایت انسان معاصراست  با همه آرزو ها ناکامی ها وتقابلش با جنگ ، مبارزات تاریخ ونوستالژی وروز مرگی، مجموعه ای که ویژگی های شعر امروز را دارد ودر فضایی عینی وملموس دست به کشف هایی تازه می زند ومخاطب را با خود همراه می کند .مجموعه ای که با فضای عید وخانه تکانی ایرانی شروع وبا شعری که روایت انسان درگیر روز مرگی ها پایان می یابد.

صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر  مجموعه ای از لیلا کردبچه با فضایی فمنییستی ونگاه زن امروز  با همه ی آرزو ها وناکامی هایش

سربازی با گلوله برفی مجموعه ای از مجید سعد ابادی که دوستان وبلاگی زیاد راجع به آن نوشته اند.

 

ودر وغهای مقدس حامد ابراهیم پور که سال گذشته جایزه کتاب خانه شاعران را همراه داشته است را نیز از دست ندهید

 

 

 

 وشعر

(دارند در می زنند)

 

 

این در شکسته است

که خاطره ی سیب

در ذهنمان لک دار می شود

و سکوت شهری دامن کشان

به سیمهای خاردار گیر می کند

یکسال نشده

باید  سیاه دیگری بپوشیم

ودر تنهایی این خاک

...

سکوت کنیم

این در شکسته است

وتکه های دیگر آن در قلبمان فرو می رود

ار فرق سر تا حنجره

در می زنند!

وکسی باید به آسمان برگردد

دارند در می زنند

وکسی باید برگردد