پس از حذف ناگهانی این شعر توسط وبلاگم

باتشکر از م نهانی ومحمد علی حسنلو وعلیرضا سبحانی این شعر دوباره احیا شد