هستم

یک

نیستم

صفر

وبودنم

بین هست ونیست های باینری می گذرد

در بی نهایت غرق می شوم

منطقم فازی می شود

اندیشه ام

گره می خورد

 در سکوت ناگفته ی کتابی

ظهر که می شود

می اندیشم

پس هستم

وتاغروب

هزار کار دیگر

پس هستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امین مرادی  کتابی در راه دارد.

 

بخوانید نقد مرا بر عکاس دوره گرد حامد رحمتی