ژست بگیر

اخم کن

داد بزن

من تابع سینوسی دنیارا دیده ام

با همه ی دوره های  تناوبش

هرگز اکیداً صعودی نمی شود