ژست بگیر

اخم کن

داد بزن

من تابع سینوسی دنیارا دیده ام

با همه ی دوره های  تناوبش

هرگز اکیداً صعودی نمی شود

/ 2 نظر / 18 بازدید
حمید جولایی

هر بار آمدم خواندم و هر بار آمدم که چیزی بنویسم پاین نوشته تان چشم غره ای تلخ که سلامش نده و تا تا مرداب نگشانش ((مردم زده ام وهر سلامی می برد مرا در گردابی از مردم )) این بار آمدم از اول اول بخوانم چه قدر زیبا نگاشته شده و پُر - و این بار چشم غره جلودارم نشد maneman.ir